KALDOS - Consultoría e Formación

AVISO LEGAL

Información xeral

Kaldos Formación y Consultoría é unha sociedade inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela (Tomo 127 - Folio 40 - Folla SC-45531), con C.I.F B-70290853 e domiciliada en Santiago de Compostela (Edificio Witland, Rúa dos Camiños da Vida, s/n terceiro andar, 15705). O teléfono de atención ao público é o 881 819 465 e o caixón de correo electrónico xeral é: info@kaldos.es. Dita sociedade é ademais a propietaria da marca KALDOS e da páxina web á que se accede dende o dominio www.kaldos.es

Propiedade intelectual e uso dos contidos

Os textos, imaxes, sons, animacións, vídeo e resto de contidos incluídos neste website son propiedade de Kaldos Formación y Consultoría. A súa transmisión, distribución, reprodución, comunicación pública, posta a disposición, transformación, manipulación ou almacenamento, total ou parcial, require, salvo cando se indique o contrario, o previo e expreso consentimento de Kaldos Formación y Consultoría (info@kaldos.es) Salvo no caso de autorización expresa, tampouco se permite o establecemento de dispositivos técnicos de enlace que dende páxinas de terceiros dea acceso directo ás páxinas de Kaldos Formación y Consultoría. Este website conten dispositivos técnicos de enlace a páxinas externas sobre as cales Kaldos Formación y Consultoría non se responsabiliza en ningún caso nin respecto dos contidos nin respecto de calquera outro aspecto relacionado con ditos websites.

Kaldos Formación y Consultoría, exclúe, con toda a extensión permitida polo ordenamento xurídico español, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que acompañen ao ou se deriven do uso destas páxinas web. Kaldos Formación y Consultoría pode modificar sen previo aviso as características, especificacións e fotografías dos seus produtos, así como calquera outra información aquí recollida, e non está suxeita a ningunha garantía de ningún tipo.

En ningún caso entenderase que, polo acceso a esta website, o/a usuario/a obtén licenza ou autorización para a utilización, mais alá do uso estritamente privado, de ningún contido, información ou servizo existentes na website nin sobre ningún dereito relacionado con eles, especialmente os de propiedade intelectual e industrial. Kaldos Formación y Consultoría resérvase a facultade de almacenar as direccións IP dos/as usuarios/as que acceden ao sitio web para a creación de estatísticas de acceso, coñecer os movementos dos/as usuarios/as e acumular información demográfica ampla en conxunto. Esta información é almacenada durante o tempo máximo que esixe a lei.

Protección de datos

Mediante a posta en contacto con Kaldos Formación y Consultoría, formularios de contacto e envío de currículos, o/a usuario/a consente e acepta expresa e inequívocamente que os datos persoais sexan incorporados e tratados nun ficheiro de titularidade e responsabilidade de Kaldos Formación y Consultoría aos efectos de poder eventualmente poñerse en contacto con vostede agora ou no futuro, ao obxecto de selección de persoal. O devandito ficheiro atópase inscrito no Rexistro Xeral da Axencia de Protección de Datos. Os datos recollidos serán só empregados por Kaldos Formación y Consultoría.

No caso de contacto con envío de currículo coas circunstancias persoais e profesionais, implica a súa obriga de comunicar calquera alteración ou modificación dos mesmos a fin de garantir ao titular do ficheiro que tales datos se atopan en todo momento actualizados e, todo elo, sen prexuízo do seu dereito a revocar o consentimento outorgado respecto da inclusión de tales datos ou respecto de calquera dos tratamentos aquí previstos.

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal ("LOPD"), Kaldos Formación y Consultoría infórmalle que poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose a Kaldos Formación y Consultoría, Rúa dos Camiños da Vida s/n Baixo – 15703 de Santiago de Compostela, ou á dirección de correo electrónico info@kaldos.es.

Kaldos Formación y Consultoría comprométese na utilización dos datos incluídos no devandito ficheiro, a respectar a súa confidencialidade e a empregalos de acordo coa finalidade do ficheiro, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecemento no Reglamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal, aprobado polo Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro.

O presente aviso legal réxese en todos e cada un dos seus extremos polas leis españolas.

Teléfono: 881 819 465 | E-mail: info@kaldos.es